Trích dẫn APA

Quesada Gómez, C., Rodríguez Sánchez, C., Gamboa Coronado, M. d. M., Rodríguez Cavallini, E., Du, T., Mulvey, M. R., . . . Boza Cordero, R. (2010). Emergence of Clostridium difficile NAP1 in Latin America.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quesada Gómez, Carlos, César Rodríguez Sánchez, María del Mar Gamboa Coronado, Evelyn Rodríguez Cavallini, Tim Du, Michael R. Mulvey, Manuel Antonio Villalobos Zúñiga, và Ricardo Boza Cordero. Emergence of Clostridium Difficile NAP1 in Latin America. 2010.

Trích dẫn MLA

Quesada Gómez, Carlos, et al. Emergence of Clostridium Difficile NAP1 in Latin America. 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.